Vrácení a reklamace

Informace k uplatnění reklamace

Zakoupení zboží jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nesprávným užíváním zboží (tj. užíváním k jinému účelu, než je výrobek určen, vystavením zboží nadměrnému zatížení a namáhání) či úmyslným poškozením nebo práva z vad, o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení kupní ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení zboží.

Záruční lhůta je 24 měsíců od zakoupení zboží a jeho následného převzetí. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

PRAKTICKÉ POKYNY:

 1. Zboží zakoupené v našem e-shopu, u kterého se projevila vada, můžete reklamovat, a to osobně nebo zasláním na adresu Mail Step a.s., Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9.
 2. Zboží nám doručte kompletní, včetně všech jeho součástí 
 3. K reklamovanému zboží nebo do emailu info@hudbag.cz přiložte vyplněný a podepsaný „Formulář pro uplatnění reklamace“ s podrobným popisem vady zboží, preferovaným způsobem vyřízení reklamace a Vašimi kontaktními údaji a přiložte kopii dokladu o zakoupení zboží.
 4. Věnujte prosím pozornost zejména správnému uvedení bankovního účtu, na který Vám budeme vracet peníze v případě, kdy bude reklamace vyřízena formou slevy z kupní ceny či vrácením plné kupní ceny.
 5. Zásilka s reklamovaným zbožím musí být zabalena odpovídajícím způsobem pro přepravu.
 6. Projeví-li se vada na zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (viz ust. § 2161 odst. 2 OZ). V takovém případě nám zboží doručte jedním z výše zmíněných způsobů a my zajistíme bezodkladnou výměnu/vrácení zboží na naše náklady.
 7. Lhůta k vyřízení reklamace prodávajícím je nejdéle 30 dní a začíná běžet dnem převzetí zboží prodávajícím. Reklamační řízení se řídí platnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Relevantní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k uplatnění reklamace:

 • 2165

(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

 • 2167

Ustanovení § 2165 se nepoužije

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy věci.

.

 • 2169

(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

 • 2170

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 • 2173

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Informace k vrácení zboží:

 1. Zboží zakoupené v našem e-shopu můžete bez problémů vrátit, a to  zasláním na adresu Mail Step a.s., Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha 9, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste obdrželi zásilku se zbožím (osobní doručení není možné).
 2. Zboží nám zašlete kompletní, včetně všech jeho součástí. Pokud jste k nákupu obdrželi dárek, přiložte jej rovněž ke zboží, které vracíte.
 3. Ke zboží, které vracíte, nebo do emailu info@hudbag.cz přiložte vyplněný a podepsaný „Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“ a přiložte kopii dokladu o zakoupení zboží. Věnujte prosím pozornost zejména správnému uvedení bankovního účtu, na který Vám budeme vracet peníze za vrácené zboží.